Amazon Studios Diversity เป็นผู้นำในบรรดาผู้ดูแลผลประโยชน์คนใหม่ของ UK Drama School RADA

Royal Academy of Dramatic Art (RADA) ได้ประกาศการแต่งตั้งโฮสต์ใหม่รวมถึงผู้ดูแลเจ็ดคน คณะกรรมาธิการคนใหม่ ได้แก่ Miranda Wayland หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และเนื้อหา DEI ระหว่างประเทศที่Amazon Studios และ Prime Video นักการเมืองด้านแรงงานและสมาชิกสภาขุนนาง Judith Blake...